ProBiotics

Człowiek i środowisko - JEDNO ZDROWIE - wspólna odpowiedzialność.
Dla każdej formy życia MIKROORGANIZMY spełniają fundamentalną rolę.

Wszystkie istoty wiąże łańcuch zależności, a każde jego ogniwo jest tak samo ważne. Nasze zdrowie jest ściśle związane ze stanem środowiska, ekosystemem, w którym żyjemy, z dobrostanem zwierząt oraz różnorodnością życia gleby.

Chemizacja oznacza biobójczość, zatrucie toksynami gleby, wód i powietrza, a w efekcie ZAWSZE degradację środowiska. Biologizacja za pomocą ProBiotechnologii jest bezpieczna i zdrowa dla wytwórcy i konsumenta; nie degraduje środowiska lecz odtwarza jego zasoby, a w długoterminowej perspektywie czasowej je wzbogaca.

 

Intensywna chemizacja na przestrzeni ostatnich 100 lat przyniosła nam mało korzyści a więcej niebezpieczeństw i zagrożeń. Są to min. globalne zanieczyszczenie toksynami wód gruntowych, rzek mórz i oceanów, gleby, powietrza, spadek jakości żywności, oporność bakterii – a w efekcie choroby cywilizacyjne. Zdrowie człowieka to odbicie zdrowia ekosystemu. Bez żyznej gleby nie będzie zdrowych roślin, zwierząt i ludzi.

 Biologizacja to technologie nie naruszające bioróżnorodności, to gospodarowanie z poszanowaniem i z zastosowaniem praw natury. "to operowanie w rolnictwie głównie biologicznymi czynnikami plonotwórczymi (komposty, obornik, biopreparaty, racjonalne płodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenne odmiany odporne na agrofagi, retencja azotu biologicznego z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowania zdrowszej żywności i ochrony środowiska." Prof. Lesław Zimny

Bezpieczeństwo i kontrola jakości wyrobów!

 

Przygotowanie wyrobów realizowane pod nadzorem odpowiedniej jednostki i z zachowaniem zasad DPJ, DPL, DPP. Posiadamy wszystkie wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty.

Przejdź do sklepu ProBiotics (Kliknij)

Zarejestruj się i kupuj z rabatem!